Oktatás

Spanyolországban az oktatás 6-16 éves kor között kötelező és ingyenes. Az iskola előtti oktatás (6 éves korig) nem kötelező.

Óvoda (educación infantil)

Az iskola előtti oktatásban 6 éves korig lehet részt venni. Két részre bontható: 3 éves korig, illetve 3-6 éves korig. Ez az oktatási forma nem kötelező, a spanyol állam mégis számos magas színvonalú intézménnyel rendelkezik. Az egyes csoportok maximális létszáma 20-25 között lehet.

Általános iskolai oktatás

Az elemi oktatás kötelező és ingyenes a 6-12 éves gyermekek számára és háromszor 2 éves ciklusra oszlik:

* 1. ciklus: 6-8 éves korig
* 2 ciklus: 8-10 éves korig
* 3. ciklus: 10-12 éves korig

A minimum osztálylétszám 25 fő. Az oktatási rendszer e szintje általános ismeretek megszerzését biztosítja a gyermekek számára (kultúra, kommunikáció, írás, olvasás és számolás). Az idegen nyelvek oktatása 8 éves kortól kezdődik.

Középfokú kötelező oktatás

A középfokú oktatás – mely 4 évig tart – kettő, egyenként 2 éves szakaszra tagolódik. Az első szakasz közös alaptantervet és néhány szabadon választható tantárgyat tartalmaz. A második ciklusban már több fakultatív tantárgy jelenik meg, de azok mértéke nem meghatározó a tanuló jövőbeli tanulási irányára nézve. A képzésen 12 és 16 év közöttiek vesznek részt.

Az oktatásnak ez a szintje a szakképzést is magában foglalja, a valamennyi tanuló számára biztosított általános műszaki oktatás formájában, néhány szabadon választható tantárgy kíséretében. A műszaki irányú tananyag célja a tanulók olyan ismeretekkel és alapkészségekkel való ellátása, melyek a foglalkozások széles köre tekintetében nélkülözhetetlenek.

Az iskolaév általában szeptember második felében kezdődik és június utolsó hetében fejeződik be.

Értékelés

A tanulókat folyamatosan értékelik a ciklusok során. Továbblépésük az egyik évfolyamból a másikba automatikus módon történik, de kivételes esetekben az a tanuló, aki nem teljesítette a ciklus számára meghatározott (minimális) követelményeket, az iskolaév megismétlésére kötelezhető az első illetve a második ciklus végén.

Bizonyítványok

A kötelező középiskola befejezésekor a megfelelő eredményeket elért tanulók bizonyítványt kapnak, melynek neve Graduado en Educación Secundaria. A bizonyítványt egy összegző beszámoló is kíséri, mely feltünteti a tanult tantárgyakat, valamint tanácsadással szolgál a diák továbbtanulását illetően.

A bizonyítvány belépést biztosít a Bachillerato valamint a középfokú műszaki/szakképzés intézményeibe.

Az iskola valamennyi tanuló számára egy iskolalátogatási bizonyítványt ad, függetlenül attól, hogy teljesítették-e a középfokú oktatás követelményeit. A bizonyítvány tartalmazza a stúdium éveinek számát, az egyes tantárgyakból elért eredményeket, valamint kötelezettség nélküli ajánlásokat fogalmaz meg a diák továbbtanulását illetően.


Anyagi támogatás

Az alacsony jövedelemmel rendelkező családokból kikerülő tanulók ösztöndíjat, támogatást kaphatnak, ami az utazási kiadásokat, taneszközöket fedezi.

– A kötelező oktatás utáni képzés

Bachillerato

2 éves képzést nyújt, és négy fő tanulási irányra oszlik – műszaki tudományok, humán tárgyak és társadalomtudományok, természet- és egészségtudomány valamint a művészetek. A szabadon választható tantárgyak mellett a tanulók mind a négy irányban közös alaptantervet követnek. Felsőkoktatásba abban az esetben lehet bekerülni, amennyiben a diákok rendelkeznek Bachillerato-val. Az érettségére felkészítő képzés 16 és 18 éves kor között van.

Értékelés

Bachillerato: a tanulók értékelése tantárgyi területek szerint valósul meg, a tanulmányi kurzus követelményeinek és értékelési kritériumainak figyelembevételével. Ahhoz, hogy továbbléphessen a Bachillerato második évfolyamába, a diáknak nem szabad több mint két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapnia.

Azok a tanulók, akik a második év végén több mint három tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapnak, meg kell hogy ismételjék az iskolaévet. Azonban, a tanulmányi kurzus elvégzése nem vehet igénybe négy évnél több időt.

A Bachillerato bizonyítvány megszerzéséhez a tanulóknak valamennyi tantárgyból meg kell felelniük.

További információ az alábbi oldalon található.

Szakképzés

Mindkét rendszerben lehetőség van szakképesítés szerzésére a kötelező oktatás befejezését követően.


Felsőoktatás

Spanyolországban lényegében egyetemek alkotják a felsőoktatási rendszert.

A spanyol egyetemi rendszer 51 állami egyetemből, 15 magánegyetemből és 7 katolikus egyetemből áll. A képzések és végzettségek az intézmény típusától függnek.

Az egyetemek háromciklusú képzést kínálnak:

* Alapoktatás (Grado)
* Mesterképzés (Máster)
* Doktorandusz (PhD) program (Doctorado)

A háromciklusú képzés a 2008-2009-es tanévtől kezdődött el.

A tanév rendszerint szeptember utolsó hetében kezdődik és június első hetében fejeződik be, heti átlag 20-30 tanítási órával.

Felvételi követelmények/vizsga

*
A felvételihez mindenképpen szükséges érettségi bizonyítvány/vizsga
*
ezen kívül az egyetemre történő bekerüléshez szükséges felvételi vizsga letétele (Prueba de Acceso)
* A jelentkezési lapot és az egyéb szükséges dokumentumokat ahhoz az intézményhez kell beadni, ahol a diák tanulni szeretne (felső-középiskolai bizonyítvány, az EU tagországok középiskolai bizonyítványai).

Tandíj

Az oktatás tandíjköteles. A diákok a felvett tantárgyak kredit értékében kötelesek tandíjat fizetni. Az Oktatási Minisztérium minden évben meghatároz egy keretösszeget. Az egyetem helye szerinti autonóm közösségek határozzák meg ebből, hogy mennyit kell fizetni az adott tanulmányért. A kurzusokért fizetett tandíj összege eltérő, a 2007/2008-as tanévben a legolcsóbb 7,9 euróba, míg a legdrágább 16,3 euróba került.

Anyagi támogatás

Az Oktatási Minisztérium számos ösztöndíj és támogatási lehetőséget biztosít azoknak a diákoknak, akik teljesítik az előírt követelményeket. A támogatások összege, illetve lehetősége nagymértékben függ a család anyagi helyzetétől, illetve a diák tanulmányi eredményétől.

Bizonyítványok elismertetése

A középiskola bizonyítványok elismertetéséért a nemzeti minisztérium a felelős. Spanyolországban az európai érettségit és a nemzetközi érettségit egyenrangúnak tekintik a spanyol érettségivel.

A főiskolai diplomákat az érintett felsőfokú intézmény bírálja, és abban az esetben ismeri el őket, ha az elvégzett tanulmányok megfelelnek az egyetem első éves oktatási anyagának. Ellenkező esetben a jelentkezőnek a normál felvételi procedúrán kell átesnie. Az írásbeli kérelemhez csatolni kell a nemzetiséget igazoló dokumentumokat, az eredeti diploma másolatát és a tanulmányokat igazoló dokumentumokat.

Diplomák elismerése

A más tagállamban megszerzett szakképesítések, illetve diplomák elismerésében az EU tagállamaiban működő ún. NARIC központok foglalkoznak: www.enic-naric.net

Spanyolországi NARIC központ elérhetősége:


http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Spain

Az elfogadási kérelmeket Spanyolországban az Oktatási, Szociális és Sportminisztériumhoz kell benyújtani.

További információ a spanyol oktatási rendszerről az Oktatási Minisztérium honlapján (Ministerio de Educación) található.

Diákok Spanyolországban

EU tagállamok állampolgárai diákként tartózkodhatnak Spanyolország területén, ha beiratkoztak egy regisztrált oktatási intézménybe, anyagilag finanszírozni tudják ott tartózkodásukat, és megfelelő betegbiztosítással rendelkeznek, amely biztosítja, hogy nem jelentenek terhet az ország társadalombiztosítási rendszerére nézve.

A Spanyolországban tanulni kívánó uniós állampolgárságú diákoknak, ha 3 hónapnál kevesebb időt töltenek az országban (pl.: nyári kurzuson vesznek részt) és elegendő érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal rendelkezniük. Ha hosszabb tanulmányokat kívánnak folytatni, az úgynevezett N.I.E. számot kell kérniük a tartózkodási helyük szerint illetékes rendőrkapitányságon.